Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Αντικειμενικές αξίες 2018: Στο ΥΠΟΙΚ φοβούνται αυξήσεις σε λαϊκές περιοχές


Είδαν και απόειδαν στο υπουργείο Οικονομικών με τις αντικειμενικές αξίες και αποφάσισαν να συγκροτήσουν τοπικές επιτροπές ανά Περιφέρεια, που θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.

Με δεδομένο, όμως, ότι η έλλειψη στοιχειών δεν μπορεί να θεραπευτεί, στήνεται μια Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία υποτίθεται ότι θα φιλτράρει ενδεχόμενες στρεβλώσεις- με ποιον τρόπο άραγε;- και αδικίες.

Η «παγίδα» κρύβεται στον προσδιορισμό των αντικειμενικών για το 2018, καθώς στην τροπολογία που κατατέθηκε, προβλέπεται ειδική διαδικασία, που θα ισχύσει μόνο για μια χρονιά. Σύμφωνα με τη διάταξη, τις Τιμές Ζώνης θα τις εισηγηθούν ειδικοί εκτιμητές, στους οποίους θα ανατεθεί με διαγωνισμό το έργο.

Πώς θα βρουν άκρη οι εκτιμητές εκεί που απέτυχαν οι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί πριν από το καλοκαίρι; Αυτό που «μυρίζονται» άνθρωποι της αγοράς είναι ότι τουλάχιστον για το 2018, οι αντικειμενικές αξίες θα έχουν έντονα πολιτικό «άρωμα», με στόχο αφενός να αποφευχθούν παρατράγουδα π.χ. αυξήσεις σε λαϊκές περιοχές αφετέρου να μη χρειαστούν μεγάλες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους, που θα εκκαθαριστεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις παραγράφους 1 και 2 της προτεινόμενης ρύθμισης τροποποιείται το άρθρο 41 του ν. 1249/1982(Α' 43), με το οποίο ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Σκοπός της τροποποίησης είναι η καθιέρωση μίας διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών ζωνών περισσότερο αμερόληπτης και αντικειμενικής από την ισχύουσα, με στόχο την βέλτιστη προάσπιση των δημοσιονομικών και κοινωνικών συμφερόντων της χώρας. Ενόψει του γεγονότος ότι η αγορά ακινήτων έχει απωλέσει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμικότητα της λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, κρίνεται απολύτως απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός της αξίας της ακίνητης περιουσίας με τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρώτη παράγραφο, τροποποιείται η παρ. ς 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, με την οποία προβλεπόταν ο τρόπος συγκρότησης τοπικών Επιτροπών για την εισήγηση των εν λόγω τιμών προς τον Υπουργό Οικονομικών, έτσι ώστε οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών των παρ. 1Α και 1Β αντίστοιχα που προστίθενται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 με την παρ. 2 της παρούσας τροπολογίας. Ειδικότερα, με τη δεύτερη παράγραφο προστίθενται παρ. 1Α, 1Β και 1Γ στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982..

Με την παράγραφο 1Α προβλέπεται νέος τρόπος συγκρότησης των τοπικών Επιτροπών, με τη συμμετοχή υπαλλήλων των κατεξοχήν αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή των κτηματικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η συμμετοχή στις Επιτροπές υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων. Τέλος θεσμοθετείται η συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων της αγοράς, δηλαδή συμβολαιογράφων, εκπροσώπων του Εθνικού Κτηματολογίου, εκπροσώπων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και εκτιμητών που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι και θα καταθέτουν την αρχική εισήγηση στις Επιτροπές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεργασία εκπροσώπων από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων και αναμένεται να υποβάλουν προς τον Υπουργό Οικονομικών αντικειμενικές, ρεαλιστικές και έγκυρες εισηγήσεις.. Επίσης, η διάταξη εναρμονίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α' 87), με την οποία προβλέφθηκε η γνωστοποίηση προς τις Επιτροπές της άποψης του εκάστοτε αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω εκπροσώπου του οικείου Δήμου, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές.Επιπλέον, με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται στις Επιτροπές για πρώτη φορά η δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή άλλων εμπειρογνωμόνων, φορέων ή προσώπων με εμπειρία και ειδικές γνώσεις στους τομείς της πολεοδομίας της τοπογραφίας των οικοδομικών κατασκευών, της γεωπονίας ή της δασολογίας προκειμένου τα μέλη τους να σχηματίζουν μία ολοκληρωμένη άποψη και να διευκολύνονται στην άρτια και ορθολογική ολοκλήρωση του έργου τους.
Τέλος, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στις Επιτροπές να λαμβάνουν στοιχεία από αρμόδιους φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο, Τράπεζα της Ελλάδας Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), χωρίς να υπόκεινται σε περιορισμούς απορρήτου, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ταχεία επίτευξη του έργου τους. Προς το σκοπό, όμως διασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών, προβλέπεται υποχρέωση των μελών των Επιτροπών για τήρηση απόλυτης εχεμύθειας.

Με τη νέα παράγραφο 1Β που προστίθεται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 προβλέπεται η σύσταση Δευτεροβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από ένα Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο και τους επικεφαλής των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως μέλη. Η σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία, τον όγκο της εργασίας και τη διάχυτη αρμοδιότητα των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών αλλά και να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. Για το σκοπό αυτό άλλωστε με την προτεινόμενη παράγραφο παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών πρόταση για τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής με εμπειρογνώμονες της αγοράς προκειμένου να την επικουρούν στο έργο της. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Επιτροπής θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση

Με τη νέα παράγραφο 1Γ που προστίθεται στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982 δίνεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση των απαραίτητων λεπτομερειών για τη λειτουργία των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών.

Με την παράγραφο 3, εισάγεται μία εξαιρετική διαδικασία καθορισμού των τιμών εκκίνησης η οποία θα εφαρμοστεί μόνο για μία φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο λόγος της επείγουσας αυτής ρύθμισης είναι αφενός η προαναφερθείσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας η οποία έχει επηρεάσει την αγορά ακινήτων και, αφετέρου, οι έντονες αμφισβητήσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με τις παλαιότερες τιμές ζωνών και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασταθούς τοπίου στη σχετική αγορά αλλά και στη φορολογική αντιμετώπισή της. Μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημοσιονομικής συμφωνίας και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας η σχετική ρύθμιση επιτρέπει τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την εγκυρότητα των τιμών αυτών και να υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη.

Για τον άμεσο, λοιπόν, προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών, το έργο της σύνταξης των απαιτούμενων εισηγήσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών ανατίθεται στους ειδικούς εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εκτιμητές που θα αναλάβουν το έργο, θα επιλεχθούν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες. Μέσω ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών θα διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εξαχθούν όσο το δυνατό ασφαλέστερα αποτελέσματα για τις τιμές των ζωνών.Στις περιπτώσεις που δεν καταστεί εφικτός ο ασφαλής προσδιορισμός τιμών εκκίνησης κατά την εξαιρετική αυτή διαδικασία αρμόδια προς τούτο καθίσταται η Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 1Β..

Η προβλεπόμενη στην προτεινόμενη παράγραφο 3 διαδικασία αναμένεται να έχει άμεσα και έγκυρα αποτελέσματα και να προσφέρει σημαντικά στην εξυγίανση όλων των δράσεων που σχετίζονται με τα ακίνητα, είτε αυτές αφορούν τη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική, είτε την ενίσχυση της αγοράς και της οικονομίας.
Για τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ...
Τροποποίηση του ν. 1249/1982

1.α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α' 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των Επιτροπών των παρ. 1Α ή 1Β του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 (Α' 87).»
β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καταργείται.

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, προστίθενται παράγραφοι 1Α, 1Β και 1Γ ως εξής:
«1Α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητας συστήνεται Επταμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ένα μηχανικό της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας έναν εκπρόσωπο της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν πιστοποιημένο εκτιμητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση των αρμοδίων φορέων.
Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο πιστοποιημένος εκτιμητής.
Ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Επιτροπών παρίσταται εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος μεταφέρει στην Επιτροπή την άποψη του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010.
Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδομίας τοπογραφίας οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος την Τράπεζα της Ελλάδος την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα μέλη των Επιτροπών και οι εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια.
1B. Συστήνεται Τριμελής Δευτεροβάθμια Επιτροπή η οποία εισηγείται τις τιμές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 1Α του παρόντος άρθρου. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, δύναται να συσταθεί επιστημονική επιτροπή με εμπειρογνώμονες - εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος της Τράπεζας της Ελλάδος της ΕΛΣΤΑΤ, της εταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να επικουρεί την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή στο έργο της.
1Γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, σχετικά με τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη μεθοδολογία λειτουργίας των Επιτροπών των δύο προηγούμενων παραγράφων, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παρ. 1Β, την τεκμηρίωση και διατύπωση των εισηγήσεων, τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους την αποζημίωση των ειδικών εισηγητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.1249/1982, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται με ειδική διαδικασία, η οποία θα εφαρμοστεί άπαξ μετά την δημοσίευση του παρόντος, ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ανατίθεται σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στην οποία περιγράφεται το έργο, η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ο τρόπος επιλογής των εκτιμητών, η αμοιβή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι εισηγήσεις των εκτιμητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Στην ίδια βάση δεδομένων δύνανται να υποβάλλονται αντίστοιχα διαθέσιμα δεδομένα από τραπεζικό ιδρύματα, προς το σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων.
Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρμόδια να εισηγηθεί τις τιμές εκκίνησης καθίσταται η Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 που προστίθεται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Γιώργος Παππούς

 iefimerida.gr   

          

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με χιλιάδες επώνυμα είδη «μαϊμού» στον Πειραιά


Μεγάλη ποσότητα προϊόντων «μαιμού» αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Α' τελωνείο Πειραιά.

Πρόκειται για χιλιάδες κούτες επώνυμων ρούχων μεγάλων οίκων μόδας (Gucci, Prada κ.τ.λ.) αλλά και καλλυντικών όλων των γνωστών εταιριών που εντοπίστηκαν ύστερα από έλεγχο των αρχών. Μόνο στα καλλυντικά έχουν εντοπισθεί 30.000 κούτες.

Η υπόθεση είναι ακόμη στη φάση της καταγραφής της ποσότητας των παραποιημένων προϊόντων ενώ στο τελωνείο σπεύδουν και εκπρόσωποι των εταιριών που αφορούν τα εν λόγω προϊόντα προκειμένου να συμμετέχουν και αυτοί στη διερεύνηση της μεγάλης αυτής υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι τα προΪόντα «μαΪμού» έχουν κατακλύσει την αγορά και αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τον εμπορικό κόσμο αλλά και για τους καταναλωτές που πληρώνουν για επώνυμα γνήσια προϊόντα αλλά αγοράζουν τελικά «μαϊμού».


 ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Το δίκιο του Τσίπρα


Του Γιάννη Παντελάκη

Σε συνέντευξή του που δόθηκε σε φιλικό περιβάλλον (ΕΡΤ), ο πρωθυπουργός είπε πως «εκλέχτηκε για να προστατεύσει τους αδύναμους και όχι τους ισχυρούς». Η αλήθεια είναι πως και γι αυτό εκλέχτηκε, δεν λέει ψέμματα. Πολλοί νόμισαν πως πρόκειται για ένα πολιτικό με αριστερό πρόσημο που θα  στηρίξει τους οικονομικά αδύναμους. Η πραγματικότητα ωστόσο, άλλα λέει. Στα τρία τελευταία χρόνια οι αδύναμοι μετατράπηκαν σε πιο αδύναμους.

Και οι οικονομικά ισχυροί, δεν ανησύχησαν καθόλου.

Αυτά τουλάχιστον επιβεβαιώνουν όλα τα επίσημα στοιχεία, η φτώχεια έχει διευρυνθεί σε μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες, η ψαλίδα των ανισοτήτων έχει ανοίξει περισσότερο, τα εισοδήματα μειώνονται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού και τα επιδόματα ανεργίας αντικαθίστανται με χαμηλότερους μισθούς των 300 και 400 ευρώ. Αυτοί που ψήφισαν τον Τσίπρα για να προστατεύσει τους αδύναμους, δεν χρειάζονται στοιχεία για να κατανοήσουν ότι διαψεύστηκαν, το βιώνουν. Ωστόσο μερικά ενδεικτικά από αυτά τα στοιχεία ίσως είναι αναγκαία.

Οι συνταξιούχοι-με χαμηλές αποδοχές στη μεγάλη πλειονότητά τους- είδαν στα χρόνια του Τσίπρα μια σειρά από περικοπές που ήρθαν να προστεθούν σ' εκείνες των προηγούμενων χρόνων. Οι περικοπές δεν αφορούν μόνο στις νέες-μετά το 2016- συντάξεις που εκδίδονται, αλλά και εκείνες που είχαν εκδοθεί παλαιότερα.Με νόμους της σημερινής κυβέρνησης, μειώθηκαν οι συντάξεις, καταργήθηκαν όσες δινόντουσαν σε ανασφάλιστους υπερήλικες, εξανεμίστηκαν οι επικουρικές, ενώ με άλλους νόμους με χρόνο εφαρμογής το 2019 θα έρθουν νέες περικοπές που θ' αγγίξουν και το 30%.

H Eλληνική Στατιστική Αρχή, δημοσιοποίησε πριν λίγους μήνες στοιχεία βάσει των οποίων το 35,6% του πληθυσμού, που ισοδυναμεί με 3.789.300 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα στοιχεία αυτά, αφορούν σε χρόνο διακυβέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αν θέλει ο πρωθυπουργός να καυχιέται, μπορεί να επισημάνει ότι το 35,6% την προηγούμενη χρονιά ήταν 35,7% δηλαδή το μείωσε κατά 0,1%.

Ένα δεύτερο στοιχείο που δείχνει την δραματική μείωση των εισοδημάτων μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών είναι αυτό που προκύπτει από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος για το 2016. Σύμφωνα με αυτές, τη χρονιά εκείνη τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν συνολικά κατά 2.5 δισ. ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Και το οποίο αφορά ολες τις κατηγορίες εργαζομένων αλλά και τους συνταξιούχους. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν μείωση του αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών το 2016 κατά 58.000 άτομα.

Πριν λίγες ημέρες, το ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο Bertelsmann της Γερμανίας έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ του συνόλου των χωρών της Ε.Ε.Με τον όρο «κοινωνική δικαιοσύνη», το ινστιτούτο εννοεί ότι εξετάζει έξι βασικούς τομείς που είναι η αποφυγή φτώχειας,η απασχόληση, η παιδεία, η υγεία, η αποφυγή διακρίσεων και η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Μάλτα, βρίσκονται σε πιο ψηλές θέσεις.


Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και σ αυτά μπορούν να προστεθούν δεκάδες ακόμα, ικανά να δείξουν πως την διεύρυνση της φτωχοποίησης σε ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες της κοινωνίας και το θεαματικό άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί στα τρία χρόνια διακυβέρνησης και κανένα στοιχείο δεν υπάρχει που να δείχνει ότι οι οικονομικά ισχυροί έχουν πληγεί από την οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Συμπερασματικά, έχει δίκιο ο Τσίπρας όταν δηλώνει ότι τον εξέλεξαν για να προστατεύσει τους αδύναμους, ωστόσο μόνο αυτό δεν έκανε… 
liberal.gr       

Όταν τα συνδικάτα κάνουν τη δουλειά της τρόικας


Ε, αφού απέργησε και η ΠΟΣΠΕΡΤ της ΣΥΡΙΖΕΡΤ για να σταματήσει η πολιτική που σκοτώνει τις εργασιακές κατακτήσεις και για να γίνουν (νέες) προσλήψεις μόνιμων υπάλληλων, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι περιττεύει να απεργούν. Γιατί, αν απεργεί η κυβέρνηση εναντίον του εαυτού της δεν έχουμε να κάνουμε με απεργία. Έχουμε να κάνουμε με ξεφτιλισμό του όρου. Ο οποίος δεν ξεκίνησε χτες. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Η απεργία είναι το έσχατο μέσο πίεσης του εργαζόμενου στον εργοδότη. Για να κερδίσει τα δικαιώματά του. Είτε οικονομικά είτε θεσμικά. Πολλές απεργίες, εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, δεν έχουν γίνει με οικονομικά αιτήματα, αλλά ενάντια σε βία κάθε είδους από εργοδότες και κράτος. Άλλες, έχουν γίνει για συμπαράσταση σε αργαζόμενους ή θύματα βιαιότητας. Σε όλο τον κόσμο. Αλλά, πάντα, ο στόχος ήταν ο ίδιος: Να πετύχει η απεργία αυτό που διεκδικεί. Στη χειρότερη περίπτωση, να φοβίσει.

Η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια αποτελεί εξαίρεση! Με αποκορύφωμα τα τελευταία 7! Οι μεγάλες απεργίες που έχουν γίνει πανελλαδικά από τα πολυπληθή συνδικάτα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, είναι 45 όλες κι όλες (!) και μόνο για τα προσχήματα. Για να λένε τα προεδρεία τους ότι δεν κάθονται! Για να ξαναμοιράζονται τις χρυσοπληρωμένες συνδικαλιστικές καρέκλες οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες κρατικοδίαιτες παρατάξεις, ο ίδιος στείρος για τους εργαζόμενους εργατοπατερισμός.

Όταν ζητάς σοβαρά από μια κυβέρνηση να σταματήσει μια πολιτική που φτωχαίνει τον κόσμο και καταργεί τα δικαιώματα που έχουν κερδηθεί σε βάθος εκατονταετίας, ξεσηκώνεις τον κόσμο έτσι που να αναγκάσεις την κυβέρνηση να σ ακούσει. Στη χειρότερη περίπτωση να κάτσει στο τραπέζι έτοιμη για υποχωρήσεις. Απεργείς για να κερδίσεις.

Τι έχει κερδίσει το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια; Τίποτε! Αντίθετα, τα έχει χάσει ΟΛΑ. Όλα, εκτός από ένα: Τις καρέκλες, τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις των μελών του!

Αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα «τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι με 8 σκόρπιες 24ωρες ή 48ωρες απεργίες μέσα στο χρόνο». Οι εργαζόμενοι κερδίζουν μια μέρα αργίας, οι λίγοι που μπορούν να απεργήσουν κυρίως στο δημόσιο, και χάνουν ΟΛΑ τους τα δικαιώματα. Γιατί τα χάνουν;

Τα χάνουν γιατί όταν οι απεργίες γίνονται για τα μάτια κι όχι με αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα, γελάνε και οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο τέλος. Αυτό είναι το έγκλημα του ελληνικού συνδικαλισμού τα τελευταία 20 χρόνια, με αποκορύφωμα τα τελευταία 7.

Γιατί έγινε η χτεσινή 45η απεργία από το 2010 που άρχισαν τα μνημόνια; Για να σταματήσει η κυβέρνηση την πολιτική λιτότητας, να πάρει πίσω τους αντεργατικούς νόμους, να αλλάξει, εν ολίγοις, πολιτική! Πλάκα μας κάνουν τα συνδικάτα; Με 45 μέρες απεργίας σε 7.500 (εφτάμιση χιλιάδες!) εργάσιμες μέρες τα τελευταία 7 χρόνια δεν κάνεις κινητοποιήσεις. Κάνεις τη δουλειά των κυβερνήσεων, των δανειστών και των εργοδοτών. Ξεφτιλίζεις την έννοια της απεργίας και κάνεις κι ένα ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα: Απαξιώνεις την απεργία στη συνείδηση των εργαζόμενων.

Κάποτε, τα συνδικάτα των τραπεζοϋπαλλήλων, των καθηγητών, των μεταλλωρύχων, των εμποροϋπάλληλων, των εργατών στα εργοστάσια, στα ναυπηγεία, στα πλοία νέκρωναν τους χώρους δουλειάς τους. Και ανάγκαζαν κράτος και εργοδότες να συζητάνε και συχνά να δίνουν. Έτσι κερδήθηκαν μισθοί, συντάξεις, ασφαλίσεις, επιδόματα, υπερωρίες, 5θήμερα, άδειες. Δεν τα χάρισε κανένας απ την καλή του την καρδιά. Μέχρι που έσκασε η λαίλαπα του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού και της συναλλαγής κυβερνήσεων- συνδικάτων για καθαρή εξαγορά ψήφων των δημόσιων υπάλληλων. Έτσι ξεκίνησε η κατρακύλα του συνδικαλισμού και ο εξευτελισμός του.

Έτσι, οι απεργίες από πολυήμερες και διεκδικητικές, συχνά με πολύ ακριβό τίμημα για τους απεργούς, έγιναν σιγά σιγά συναλλαγή και απαξιώθηκαν. Έγιναν συναλλαγή των κομματικοδίαιτων συνδικαλιστών με κυβερνήσεις και διαπλεκόμενους εργοδότες. Και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο.

Έτσι, με απαξιωμένα ήδη τα μεγάλα συνδικάτα και με σχετικά αδύναμα τα υπόλοιπα, κατάφερε η χώρα το ακατόρθωτο: Να φέρνει η κυβέρνηση τους πιο απαξιωτικούς νόμους για την εργασία, την αμοιβή, την ασφάλιση, τα δικαιώματα, αφού έχει κουρέψει στο μισό τα μεροκάματα (!) μέσα σε τρία χρόνια, και να μαζεύονται σε γενική απεργία 10.000 άνθρωποι όλοι κι όλοι στη συγκέντρωση της πρωτεύουσας! Μαζί με τους συγκεντρωμένους του ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) που είναι πάντα παρόντες μαζικά!

Ποιοι δεν πήγαν στις δουλειές τους χτες μαζικά; Αρκετοί από όσους απασχολούνται στο δημόσιο! Πόσοι απ αυτούς ΑΠΕΡΓΗΣΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ; Δηλαδή κατέβηκαν στις συγκεντρώσεις και στις πορείες; Ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι είχαν απλώς αργία. Ωραία απεργία για να σταματήσει η κυβέρνηση την πολιτική λιτότητας!

Να μη μιλήσουμε για τη ΓΣΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύει ολόκληρος ολοχρονίς σε καθεστώς γαλέρας, χωρίς να μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Απροστάτευτος από κάθε ΓΣΕΕ. Και να μη μιλήσουμε για τις τράπεζες, το οχυρό της πολιτικής λιτότητας των δανειστών, που ήταν σχεδόν όλες ανοιχτές!

Φυσικά, να μη μιλήσουμε για την ΠΟΣΠΕΡΤ, που απέργησε χτες «για να σταματήσει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης», από την οποία σιτίζεται η ίδια, ένα από τα πιο άρρωστα και διαπλεκόμενα συνδικάτα της χώρας και Πέμπτη φάλαγγα της κυβερνητικής πολιτικής λιτότητας! Οι μόνιμες προσλήψεις της λείπανε της καταβόθρας των εκατομμυρίων του λαού στο χαράτσι της ΔΕΗ!

Για να τελειώνουμε με τα παραμύθια και για να μη δουλεύουμε ο ένας τον άλλον:

Πρώτον, οι απεργίες γίνονται αποφασιστικά, με διάρκεια και συγκεκριμένα αιτήματα. Μέχρι τέλους. Δεν γίνονται με γενικούρες και αερολογίες και ξεκάρφωτες ντουφεκιές.

Δεύτερο, οι απεργίες γίνονται για να κερδίζει αυτός που ζητάει και (κάτι) να χάνει αυτός που την υφίσταται. Όταν γίνεται απεργία και χάνει αυτός που την κάνει ενώ κερδίζει αυτός που (υποτίθεται ότι) την υφίσταται, δεν γίνεται απεργία. Γίνεται η δουλειά του εργοδότη και, στην  περίπτωσή μας, της κυβέρνησης που κλέβει τους πολίτες ως εκπρόσωπος ξένων ταμείων ανενόχλητη. Με τη συμμετοχή και τη βοήθεια των κρατικοδίαιτων συνδικάτων.

Γ.Παπαδόπουλος- Τετράδης liberal.gr

      

Economist: Γιατί δεν μπορούν να συμφιλιωθούν Ελλάδα και Τουρκία


Τους λόγους που οι δύο γείτονες του Αιγαίου, Ελλάδα και Τουρκία, αδυνατούν να συμφιλιωθούν επιχειρεί να εξηγήσει το έγκυρο βρετανικό οικονομικό περιοδικό The Economist.

Αφορμή η πρόσφατη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας και οι διαψευσθείσες ελπίδες ότι το ταξίδι αυτό θα οδηγούσε σε μια βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, «η επίσκεψη του κ. Ερντογάν δεν ήταν τόσο ιστορική όσο την εμφάνισαν. Ο τελευταίος Τούρκος πρόεδρος που επισκέφθηκε την Ελλάδα το έκανε το 1952, τη χρονιά που οι δύο χώρες μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις κατέρρευσαν τρία χρόνια αργότερα, όταν ένα φονικό πογκρόμ έβαλε στο στόχαστρο ελληνικές επιχειρήσεις και κατοικίες στην Κωνσταντινούπολη, επιταχύνοντας την έξοδο των Ελλήνων από την Τουρκία. Τουλάχιστον άλλοι 50.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία το 1964 μετά τις ταραχές μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Η εισβολή της Τουρκίας στο διαφιλονικούμενο νησί μια δεκαετία αργότερα, οι συνεχείς εικονικές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και οι εντάσεις για τα θαλάσσια σύνορα συνέτειναν στο να παραμένει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπαρκτή απειλή ο πόλεμος μεταξύ των δύο συμμάχων».

Στη συνέχεια, ο Economist αναφέρεται στη βελτίωση που επέφερε στις διμερείς σχέσεις η λεγόμενη «διπλωματία των σεισμών», αλλά και στις συχνές επισκέψεις Τούρκων πρωθυπουργών στην Ελλάδα και αντιστρόφως, τονίζοντας ότι και ο ίδιος ο Ερντογάν ταξίδεψε στην Ελλάδα ως πρωθυπουργός το 2004 και το 2010.

«Η προσέγγιση έκτοτε σταμάτησε. Οι παραβιάσεις εναέριου χώρου αυξήθηκαν και οι απειλές για το Αιγαίο επαναλήφθηκαν φέτος όταν Τούρκοι αξιωματικοί και στη συνέχεια Έλληνες ομόλογοί τους επισκέφθηκαν τις ακατοίκητες (και διαφιλονικούμενες) βραχονισήδες γνωστές ως Ίμια στην Ελλάδα και Καρντάκ στην Τουρκία, που βρίσκονται μεταξύ των νοτιοδυτικών παραλίων της Τουρκίας και των Δωδεκανήσων. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται στη μουσουλμανική της μειονότητα το δικαίωμα να επιλέγει τους θρησκευτικούς της ηγέτες. Οι ελπίδες για λύση του Κυπριακού εξανεμίστηκαν όταν οι πλέον υποσχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες εδώ και πάνω από μια δεκαετία τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία. Πολλοί Έλληνες αντέδρασαν με αποστροφή μπροστά στο πογκρόμ που εξαπέλυσε ο κ. Ερντογάν κατά αντιπάλων μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, καθώς και στο ενδεχόμενο να θελήσει η Τουρκία να αναθεωρήσει τη Συνθήκη της Λωζάνης που υπεγράφη το 1923, θεμέλιο των σχέσεών της με την Ελλάδα και άλλους γείτονες. Η νέα αναφορά του Τούρκου προέδρου στο θέμα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα προκάλεσε έναν έντονο φραστικό διαξιφισμό με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε προοπτική αναθεώρησης της συνθήκης. Οι οικοδεσπότες του κ. Ερντογάν απέρριψαν επίσης το αίτημά του για έκδοση οκτώ Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα».

«Τα καλά νέα σήμερα είναι ότι Τουρκία και Ελλάδα δεν έχουν πιαστεί απ’ τον γιακά – αντίθετα, συζητούν για projects που αφορούν την ενέργεια και άλλες υποδομές. Τα κακά νέα είναι ότι στην πράξη δεν υπάρχει χώρος για βελτίωση των σχέσεων όσο ο κ. Ερντογάν συνεχίζει με την αλυτρωτική ρητορική του. Αυτό που κάποτε διαγραφόταν ως μια ειλικρινής προσέγγιση, σήμερα θυμίζει περισσότερο μια περίοδο «Ψυχρής Ειρήνης»», λέει ο Δημήτριος Τριανταφύλλου, ένας Έλληνας ακαδημαϊκός που ζει στην Τουρκία. Το καλύτερο στο οποίο μπορεί να ελπίζει κανείς σήμερα είναι να συνεχίσουν οι δύο γείτονες τις μπίζνες και τον διάλογο – και να περιορίζουν στο ελάχιστο τις προκλήσεις», καταλήγει ο Economist.
Newsroom Αθήνα 9.84   

Ποιες ανατροπές έρχονται με νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο


Ριζική αναδιοργάνωση στη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων αλλά και στις υποχρεώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.


Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, γίνεται ένας ενιαίος φορέας, με τίτλο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», και αναμένεται να αναλάβει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάμενων κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων.

Νέες θέσεις εργασίας

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου ανοίγει «παραθυράκι» για νέες θέσεις εργασίας (368 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) είτε από ελεύθερους επαγγελματίες είτε από υποθηκοφύλακες και υπάλληλους των άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλακείων, που επιθυμούν να απορροφηθούν σε αυτό τα επόμενα δύο χρόνια. Στα σημαντικά είναι ότι αλλάζει και η νομική μορφή του Κτηματολογίου και από Α.Ε. που ήταν μέχρι πρότινος γίνεται Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Οσον αφορά τα τέλη, τα οποία παρουσιάζουμε αναλυτικά, το υπουργείο υποστηρίζει ότι δίνεται η δυνατότητα μείωσης τους με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών.

Εντάσεις…

Σε κάθε περίπτωση, το να αλλάξει σε αυτή τη χρονική περίοδο η δομή του Κτηματολογίου βρίσκει τους εργαζόμενους εκ διαμέτρου αντίθετους. Οπως σημείωσαν στον Ελεύθερο Τύπο, μια τέτοια ενέργεια πρόκειται να πάει πολύ πίσω τις μελέτες που θα υπογράφονταν μέχρι το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα, όπως εξηγούν, να μην ολοκληρωθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που οριοθέτησε το υπουργείο (σ.σ. 2020), αφού ο εκτιμώμενος χρόνος που είχε οριστεί προϋπόθετε τουλάχιστον μια τετραετία.

Από πλευράς του, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Σταθάκης, είχε προ ημερών υποστηρίξει πως το σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί μέσα στον Ιανουάριο, ενώ στο συμπληρωματικό Μνημόνιο αναφέρονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υπογραφή των συμβάσεων με τα γραφεία που θα αναλάβουν την κτηματογράφηση στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η ΕΚΧΑ.

Τα τέλη

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως «με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τέλος 12 ευρώ», με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Ως «πράξη», νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική πράξη ή δημοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία. Ως «εγγραφή» νοείται η μεταγραφή, η καταχώριση, η σημείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή πράξης στα βιβλία.

1. Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:

α) αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής, γ) διανομής, δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρία, ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζ) μίσθωσης κατά το άρθρο 618 ΑΚ, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται πάγιο τέλος 3 ευρώ.

2. Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία καταβάλλεται τέλος, ως εξής:

* Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό 5‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του ύψους του μισθώματος, για την εγγραφή των πράξεων: αα) αγοραπωλησίας, ββ) ανταλλαγής, γγ) διανομής, δδ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρία, εε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στστ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζζ) μίσθωσης κατ’ άρθρο 618 ΑΚ., χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

* Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό 8‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος, για την εγγραφή των πράξεων: αα) προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής, ββ) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, γγ) σύστασης πραγματικής δουλείας, δδ) υποθήκης, εε) προσημείωσης υποθήκης, στστ) κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή, ζζ) αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, ηη) δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, θθ) δικαστικής μεσεγγύησης, ιι) έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης ακινήτου, ιαια) δημοσίευσης του ν. 2844/2000 (Α’ 220).

Πάγιο τέλος 20 ευρώ, «για την εγγραφή κάθε πράξης από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου».

3. Για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηματολογικό βιβλίο του άρθρου 10 του ν. 2664/1998, το ποσοστό που ορίζεται για τον προσδιορισμό του αναλογικού τέλους στις περιπτώσεις α’ και β’, της παρούσας παραγράφου, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 1‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του μισθώματος, αντίστοιχα.

4. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 €. Οταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 € για κάθε, επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό. Οταν το πιστοποιητικό χορηγείται με την υποβολή αίτησης για εγγραφή πράξης, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 €, για κάθε πιστοποιητικό.

5. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 €. Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 4,50 € για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 6,50 €, όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών.

6. Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος, καταβάλλεται πάγιο τέλος 15 € ή 33 €, αντίστοιχα.

Ο νέος χάρτης με 17 κτηματολογικά γραφεία και 69 υποκαταστήματα

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα αποτελείται από μια κεντρική υπηρεσία, 17 κτηματολογικά γραφεία και 69 υποκαταστήματα. Σε αυτόν θα ενσωματωθεί η Ανώνυμη Εταιρία του Δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.), τα λειτουργούντα «οριστικά» και «μεταβατικά» κτηματολογικά γραφεία και όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας. Σε διάστημα εντός δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδίδονται σταδιακά αποφάσεις από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του γενικού διευθυντή, που θα αφορούν καταργήσεις υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων.

Έρχονται…

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 15 συστήνονται κτηματολογικά γραφεία του Οργανισμού ως εξής:

1) Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

2) Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3) Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

4) Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.

5) Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.

6) Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.

7) Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

8) Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.

9) Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.

10) Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, με έδρα το Κορωπί.

11) Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, με έδρα τον Πειραιά.

12) Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.

13) Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

14) Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.

15) Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

16) Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο.

17) Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.

Η έναρξη λειτουργίας κάθε κτηματολογικού γραφείου ξεκινά από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ.7 του άρθρου 1 με την οποία καταργείται το αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο της έδρας της Περιφέρειας.

Το… δίκτυο

Επίσης, εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε κτηματολογικό γραφείο συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, υποκαταστήματα, ως εξής:

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τα υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης (4).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα υποκαταστήματα Καλαμαριάς, Λαγκαδά και (2).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, τα υποκαταστήματα Βέροιας, Κιλκίς, Εδεσσας, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, τα υποκαταστήματα Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας (3).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα υποκαταστήματα Αρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, (3).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα υποκαταστήματα Τυρνάβου, Καρδίτσας, Βόλου, Σκιάθου, Τρικάλων (5).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα υποκαταστήματα Αιγιαλείας Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Πύργου, Αμαλιάδας, Ζακύνθου, (6).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπενησίου, Αμφισσας (5).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, τα υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Περιστερίου, Ηλιουπόλεως(3).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, τα υποκαταστήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Ελευσίνας, Μαραθώνα, (5).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, τα υποκαταστήματα Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου(2).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα υποκαταστήματα Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας, (4).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα υποκαταστήματα Χίου, Ικαρίας, Σάμου, και Λήμνου (4).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα υποκαταστήματα Ανδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου και Πάρου (7).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, τα υποκαταστήματα Ρεθύμνου, Χανίων, Νεάπολης Λασιθίου, (3).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα υποκαταστήματα Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου και Κω-Λέρου (4).

* Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα υποκαταστήματα Λευκάδας και Κεφαλληνίας-Ιθάκης (2).

Φορέας του Δημοσίου υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι φορέας του δημόσιου τομέα, άρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Η νομική μορφή του Οργανισμού ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιλέχθηκε για δύο βασικούς λόγους, όπως εξηγεί το υπουργείο στη σχετική του ανακοίνωση. Αφενός, ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση των δικαιωμάτων των πολιτών συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και επομένως δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε όργανο που ανήκει στο κράτος. Αφετέρου, τα δεδομένα που τηρούνται στο Κτηματολόγιο αφορούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και του Δημοσίου σε όλη την επικράτεια και εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς. «Συνεπώς, η κυριότητα και η συναφής διαχείριση/εκμετάλλευσή τους οφείλει να ανήκει αποκλειστικά στο κράτος».

Κονδύλια

Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενος. Σε περίπτωση που τα έσοδα υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες δαπάνες και υπό την προϋπόθεση διασφάλισης ορισμένου αποθεματικού ασφαλείας για τη λειτουργία του, το πλεονάζον ποσό θα αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Προσλήψεις

Στο ΥΠΕΝ υποστηρίζουν πως έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού. Στον νέο φορέα θα ενταχθούν σταδιακά, με χρονικό ορίζοντα δύο ετών, ανάλογα με την πρόοδο σύστασης της περιφερειακής δομής, υποθηκοφύλακες και υπάλληλοι των άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλακείων, εφόσον το επιθυμούν.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, στην κεντρική υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται 368 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 12 θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.


  reporter.gr